Quyết định tốt nghiệp số 5885 ngày 30/12/2016 về việc công nhận tốt nghiệp cho 05 học viên cao học các khóa

Thông báo: Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp  chưa nộp Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại ... Continue Reading →

Quyết định tốt nghiệp số 5875 ngày 30/12/2016 về việc công nhận tốt nghiệp cho 14 học viên cao học các khóa

Thông báo: Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp  chưa nộp Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học ... Continue Reading →

Quyết định tốt nghiệp số 5873 ngày 30/12/2016 về việc công nhận tốt nghiệp cho 330 học viên cao học các khóa

Thông báo: Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp  chưa nộp Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học ... Continue Reading →

Quyết định tốt nghiệp số 4868 ngày 03/11/2016 về việc công nhận tốt nghiệp cho 08 học viên cao học các khóa

Thông báo: Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp  chưa nộp Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học ... Continue Reading →

Quyết định tốt nghiệp số 4632 ngày 24/10/2016 về việc công nhận tốt nghiệp cho 21 học viên cao học các khóa

Thông báo: Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp  chưa nộp Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học ... Continue Reading →

Quyết định tốt nghiệp số 4097 ngày 30/9/2016 về việc công nhận tốt nghiệp cho 483 học viên cao học các khóa

Thông báo: Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp  chưa nộp Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học ... Continue Reading →

Quyết định tốt nghiệp số 3238 ngày 16/8/2016 và 3591 ngày 05/9/2016 về việc công nhận tốt nghiệp trình độ Thạc sĩ cho 12 học viên cao học Khóa 2012-2014, 21 học viên cao học Khóa 2013-2015 và 8 học viên cao học Khóa 2014-2016 của Trường Đại học Cần Thơ

Thông báo: Học viên có tên trong QĐ tốt nghiệp  chưa nộp Phiếu xác nhận thông tin in bằng  vui lòng lập phiếu và nộp trực tiếp tại Văn phòng Khoa Sau đại học ... Continue Reading →
Page 1 in 3 pages123