Quy định về Trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp được thực hiện theo các quy định tại Quyết định 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 26/2013/TT-BGDĐT ngày 15/7/2013, sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/12/2007

Xem chi tiết Website hướng dẫn về thủ tục công nhận văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp Continue Reading →

Công văn số 191/BGDĐT-GDĐH ngày 08 tháng 01 năm 2013 về việc xác nhận văn bằng tốt nghiệp ở nước ngoài trước khi dự thi SĐH

Download (PDF, 124KB) Continue Reading →

Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ban hành ngày 15/02/2012 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

>> Xem chi tiết nội dung Thông tư Phụ lục của Thông tư Continue Reading →

Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư 10/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

>> Tải file Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG   Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 1. Quy chế này quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ bao ... Continue Reading →