Điều kiện bảo vệ luận án cấp cơ sở

a) Ðã hoàn thành trong thời gian quy định luận án, chương trình học tập và các yêu cầu quy định tại các Ðiều 13, 14, 15, 16 và 19 của Quy định này gồm: hoàn thành các học phần bổ sung, học phần trình độ tiến sĩ, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan; hoàn thành trình độ ngoại ngữ tương đương cấp độ B2 theo khung Châu Âu chung; hoàn thành việc tham gia các hoạt động chuyên môn (trợ giảng, nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên thực tập theo sự phân công của bộ môn từ 30 đến 45 tiết/năm học), có báo cáo định kỳ về tiến độ học tập hàng năm; phải có ít nhất 2 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học có phản biện độc lập, theo danh mục tạp chí của Hội đồng chức danh Giáo sư và Trường quy định trước khi trình luận án cấp cơ sở (có văn bản xác nhận chấp thuận của đồng tác giả về việc cho phép sử dụng luận án).

b) Luận án đáp ứng các yêu cầu quy định tại Ðiều 17 và Ðiều 27 của Quy định đào tạo trình độ tiến sĩ hiện hành của Trường. Khuyến khích NCS bảo vệ luận án bằng tiếng Anh.

c) Tập thể hoặc NHD có văn bản khẳng định chất lượng luận án; nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập, nghiên cứu của NCS và đề nghị cho NCS được bảo vệ luận án;

d) NCS hiện không bị kỷ luật từ hình thức cảnh cáo trở lên.

>> Mẫu bìa hồ sơ đề nghị bảo vệ luận án cấp cơ sở

>> Danh mục các tạp chí khoa học chuyên ngành được công nhận xét số lượng bài báo đủ điều kiện bảo vệ luận án