Căn cứ Điều 36, Chương VIII của "Điều lệ trường đại học" ban hành kèm theo Quyết định số 58/2010/QĐ-TTg, ngày 22/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về quyền hạn và trách nhiệm của hiệu trưởng trường đại học;

Căn cứ Điều 5 của Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT, ngày 22/12/2010 Quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ;

Nay, trường Đại học Cần Thơ qui định về qui trình thẩm định, xét duyệt đề án mở ngành đào tạo sau đại học như sau:

I.     Thẩm định điều kiện mở ngành

1) Đơn vị đào tạo sau đại học (gọi chung là đơn vị đào tạo, viết tắt là ĐVĐT) căn cứ vào qui định điều kiện mở ngành (Thông tư 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010) (xem ở trang Web Khoa SĐH) làm văn bản đề xuất mở ngành mới cùng với thuyết minh các điều kiện đáp ứng mở ngành gởi cho Khoa Sau đại học (K. SĐH).

2) K. SĐH rà soát các kiều kiện nếu thỏa yêu cầu thì làm văn bản gởi Thường trực hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường (bản sao gởi cho ĐVĐT) xin ý kiến thông qua chủ trương mở ngày.

3) ĐVĐT cử người đại diện trình bày/thuyết minh trước Thường trực hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường về đề xuất mở ngành mới cùng với đại diện K. SĐH (ĐVĐT lưu biên bản cuộc họp thông qua các điều kiện mở ngành do Tổ thư ký, Thường trực hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường lập)

II. Viết đề án mở ngành

1) Khi có biên bản thống nhất chủ trương mở ngành mới thì ĐVĐT viết đề án theo mẫu qui định của Bộ GD&ĐT (xem hướng dẫn về qui định nội dung và format đề án tại trang Web K. SĐH)

2) Gửi đề án cho K. SĐH đọc và góp ý.

III. Thẩm định hồ sơ đề án

1) Khi đề án chuẩn bị đúng theo qui định của Bộ GD&ĐT quy định, K. SĐH soạn và trình công văn đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề án cho Ban Giám hiệu (BGH).

2) Khi có ý kiến đồng ý của BGH, ĐVĐT gửi danh sách dự kiến các thành viên trong hội đồng (chủ tịch, 2 phản biện, ủy viên, thư ký), K. SĐH soạn quyết định thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ đề án trên cơ sở danh sách dự kiến và trình BGH phê duyệt.

3) Sau khi nhận được quyết định thành lập Hội đồng, thư ký Hội đồng sẽ liên hệ và gửi tài liệu cho các thành viên Hội đồng (gồm 1 quyển dự thảo đề án, phiếu thông qua hồ sơ và quyết định).

4) Khi Hội đồng họp, ban soạn thảo đề án trình bày các nội dung chính của đề án; các thành viên hội đồng cho ý kiến, chủ tịch kết luận; thư ký sẽ ghi biên bản và ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, thu lại phiếu thông qua hồ sơ (5 phiếu).

5) ĐVĐT chỉnh sửa đề án theo góp ý của Hội đồng.

6) Thư ký rà soát lại đề án đã chỉnh sửa và soạn biên bản giải trình đã chỉnh sửa đề án theo góp ý của Hội đồng, có chữ  ký của Chủ tịch hội đồng và thư ký.

7) Thư ký nộp đề án đã chỉnh sửa và các biên bản (biên bản góp ý của Hội đồng, biên bản giải trình đã chỉnh sửa, 5 phiếu thông qua hồ sơ) cho ĐVĐT.

8) ĐVĐT hoàn chỉnh đề án đã chỉnh sửa và các biên bản có liên quan, đóng lại thành cuốn và nộp cho K. SĐH (03 quyển gửi Sở GD và 01 quyển K.SĐH) .

IV. Thẩm định năng lực của cơ sở đào tạo

1) K. SĐH soạn và trình BGH ký công văn đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập Hội đồng thẩm định năng lực của cơ sở đào tạo.

2) K. SĐH tập hợp hồ sơ (gồm 3 quyển đề án và công văn) gửi Sở GD&ĐT.

3) ĐVĐT chuẩn bị các hồ sơ cần thiết để Sở GD&ĐT đến thẩm định (bảng lương các giảng viên trong danh sách mở ngành,…)

4) Sau khi nhận được công văn phản hồi của Sở GD&ĐT, ĐVĐT chỉnh sửa theo góp ý của Sở GD & ĐT, sau đó in và gửi lại Sở GD 01 quyển.

V. Thẩm định chương trình đào tạo

1) K. SĐH soạn công văn trình BGH ký và gửi Bộ GD&ĐT đề nghị chỉ định đơn vị thẩm định chương trình đào tạo (thực hiện cùng thời điểm với đề nghị Sở GD&ĐT).

2) Sau khi nhận được văn bản chỉ định đơn vị thẩm định chương trình đào tạo của Bộ GD&ĐT, ĐVĐT liên hệ với đơn vị được thẩm định để chuẩn bị thành lập hội đồng.

3) Sau khi nhận được quyết định thành lập Hội đồng, ĐVĐT liên hệ với thư ký Hội đồng gửi tài liệu (gồm 05 quyển dự thảo đề án, phiếu thông qua hồ sơ và quyết định) cho các thành viên trong Hội đồng.

4) Khi họp Hội đồng, thư ký ghi biên bản và chi tiết ý kiến đóng góp của các thành viên trong Hội đồng, thu lại phiếu thông qua hồ sơ (5 phiếu).

5) ĐVĐT chỉnh sửa đề án theo góp ý của Hội đồng.

6) Thư ký rà soát lại đề án đã chỉnh sửa và soạn biên bản giải trình đã chỉnh sửa đề án theo góp ý của Hội đồng, có chữ ký của Chủ tịch và thư ký.

7) Thư ký nộp đề án đã chỉnh sửa và các biên bản (biên bản góp ý của Hội đồng, biên bản giải trình đã chỉnh sửa, 5 phiếu thông qua hồ sơ) cho ĐVĐT.

VI. Gửi đề án trình Bộ Giáo dục và Đào tạo

1) K.SĐH soạn Tờ trình gửi Bộ theo nội dung do ĐVĐT cung cấp.

2) Đối với đề án mở ngành Thạc sĩ: ĐVĐT nộp 06 quyển đề án cho K. SĐH để trình Bộ phê duyệt, cho phép mở ngành đào tạo (03 quyển gửi Bộ, 01 quyển gửi chuyên viên Bộ, 01 quyển gửi  Sở GD&ĐT và  01 quyển lưu tại K. SĐH).

3) Đối với đề án mở ngành Tiến sĩ: ĐVĐT nộp 07 quyển đề án cho K. SĐH để trình Bộ phê duyệt, cho phép mở ngành đào tạo (04 quyển gửi Bộ, 01 quyển gửi chuyên viên Bộ, 01 quyển gửi  Sở GD&ĐT và  01 quyển lưu tại K. SĐH)

>> Tải file liên quan lập đề án mở ngành

Thông báo

Số lượt truy cập

037384
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1343
7617
37228
37384