CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
* Thạc sĩ
- Chương trình đào tạo các ngành đã mở kèm theo Quyết định số 3670/QĐ-ĐHCT ký ngày 10/10/2015
- Chương trình đào tạo các ngành mở sau ngày 10/10/2015
* Tiến sĩ
- Chương trình đào tạo các ngành đã mở kèm theo Quyết định số 4194/QĐ-ĐHCT ký ngày 12/11/2015
- Chương trình đào tạo chuyên ngành Hệ thống thông tin
KHOA/VIỆN

Khoa ABC