>> Xem chi tiết thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 1 năm học 2018-2019

TT

NỘI DUNG

THỰC HIỆN

THỜI GIAN

1.       

Công bố danh sách học phần mở trong học kỳ 1 năm học 2018-2019

Khoa Sau đại học

22/6/2018

2.       

Đăng ký học phần (ĐKHP)

HV/NCS đã nhập KHHT đúng thời hạn

05/7/2018 đến 12/7/2018

3.       

Rà soát học phần đăng ký không đủ số lượng mở

Khoa Sau đại học/Đơn vị đào tạo

30/7/2018 đến 03/8/2018

4.       

Bắt đầu giảng dạy học kỳ

Cán bộ giảng dạy /HV/NCS

06/8/2018

5.       

Mở lại website cho học viên nhập KHHT và điều chỉnh ĐKHP (nếu có)

Khoa Sau đại học

06/8/2018 đến 12/8/2018

 

Ngày bắt đầu học kỳ: 06/8/2018

Đường dẫn tới trang đăng ký học phần

Video clip hướng dẫn nhập kế hoạch học tập


Học viên tự chọn nhóm học phần Triết học căn cứ chương trình đào tạo theo mã học phần ML605 (3 tín chỉ) ML606 (4 tín chỉ)

>> Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường và cuối tuần tại đây (Nhóm ngoài giờ sẽ được thu học phí bổ sung theo quy định)


 #Ghi chú: Phòng học tại Nhà điều hành có ký hiệu xxx/D1 xxx/D2.

 Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên có nhu cầu học lại học phần chưa đạt phải chỉnh sửa kế hoạch học tập và đăng ký học phần. 

 Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

Khoa/Viện Ngành
Khoa Công nghệ

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 24

Kỹ thuật điện Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật hóa học Khóa 24

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 25 (lớp cuối tuần)

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin Khóa 24

Hệ thống thông tin Khóa 25

Khoa học máy tính Khóa 24

Khoa Khoa học Tự nhiên

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 24

Toán giải tích Khóa 24

Sinh thái học Khóa 24

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 24

Hóa hữu cơ Khóa 24

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 24

Hóa hữu cơ Khóa 25

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 25

Sinh thái học Khóa 25

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 25

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam Khóa 24

Văn học Việt Nam Khóa 25

Khoa Luật

Luật Kinh tế Khóa 24

Luật Kinh tế Khóa 25 ngày thường

Luật Kinh tế Khóa 25 (lớp cuối tuần)

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản ly tài nguyên và môi trường Khóa 24

Quản ly tài nguyên và môi trường Khóa 25

Khoa học môi trường Khóa 24

Quản lý đất đai Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Quản lý đất đai Khóa 25 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật môi trường Khóa 25

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Phát triển nông thôn Khóa 24

Phát triển nông thôn Khóa 25

Hệ thống nông nghiệp Khóa 24

Viện Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Khóa 24

Công nghệ sinh học Khóa 25

Khoa Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản Khóa 24

Nuôi trồng thủy sản Khóa 25

Quản lý thủy sản Khóa 24

Khoa Sư phạm

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 24

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 25

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 24

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 25

Khoa Ngoại ngữ

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 24

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 25

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Pháp Khóa 24

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

Di truyền và chọn giống cây trồng Khóa 24

Thú Y Khóa 24

Chăn nuôi Khóa 24

Khoa học đất Khóa 24

Khoa học cây trồng Khóa 24

Khoa học cây trồng Khóa 25

Công nghệ thực phẩm Khóa 24

Công nghệ thực phẩm Khóa 25

Công nghệ sau thu hoạch Khóa 24

Bảo vệ thực vật Khóa 24

Bảo vệ thực vật Khóa 25

Khoa Kinh tế

Danh sách các học phần ngoài giờ Khoa Kinh tế 

Xem lịch học chi tiết tại đây (cập nhật ngày 08/10/2018)

>> Xem chi tiết thông báo về việc đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2017-2018

Ngày bắt đầu học kỳ: 02/01/2018

Đường dẫn tới trang đăng ký học phần

Video clip hướng dẫn nhập kế hoạch học tập

#Ghi chú: Phòng học tại Nhà điều hành có ký hiệu xxx/D1 xxx/D2.

 Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên có nhu cầu học lại học phần chưa đạt phải chỉnh sửa kế hoạch học tập và đăng ký học phần. 

 

Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

Khoa/Viện Ngành
Khoa Công nghệ

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 24

Kỹ thuật điện Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật hóa học Khóa 24

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin Khóa 24

Khoa học máy tính Khóa 24

Khoa Khoa học Tự nhiên

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 24

Toán giải tích Khóa 24

Sinh thái học Khóa 24

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 24

Hóa hữu cơ Khóa 24

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 24

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam Khóa 24

Khoa Luật

Luật Kinh tế Khóa 23

Luật Kinh tế Khóa 24

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản ly tài nguyên và môi tường Khóa 24

Khoa học môi trường Khóa 24

Quản lý đất đai Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Phát triển nông thôn Khóa 24

Hệ thống nông nghiệp Khóa 24

Viện Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Khóa 24

Khoa Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản Khóa 24

Quản lý thủy sản Khóa 24

Khoa Sư phạm

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 24

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 24

Khoa Ngoại ngữ

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 24

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Pháp Khóa 24

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

Di truyền và chọn giống cây trồng Khóa 24

Thú Y Khóa 23

Thú Y Khóa 24

Chăn nuôi Khóa 24

Khoa học đất Khóa 24

Khoa học cây trồng Khóa 24

Công nghệ thực phẩm Khóa 24

Công nghệ sau thu hoạch Khóa 24

Bảo vệ thực vật Khóa 24

Khoa Kinh tế

Xem chi tiết (Lớp ngày thường ký hiệu T1, lớp cuối tuần ký hiệu C1, C2)

Xem danh sách học phần bị xóa do không đủ số lượng mở lớp

Lịch học các học phần ngoài giờ Khoa Kinh tế 

Ngày bắt đầu học kỳ: 09/10/2017 (Tuần 11)

Thời gian đăng ký học phần từ ngày 03/10/2017 đến hết ngày 06/10/2017

Đường dẫn tới trang đăng ký học phần

Video clip hướng dẫn nhập kế hoạch học tập

#Ghi chú: Phòng học tại Nhà điều hành có ký hiệu xxx/D1 xxx/D2.

Học viên tự chọn nhóm học phần Triết học căn cứ chương trình đào tạo theo mã học phần ML605 (3 tín chỉ) ML606 (4 tín chỉ)

>> Xem lịch học Triết học nhóm ngày thường tại đây

         Ký  hiệu nhóm ngày thường: D01, D02, D03, D04, D05

>> Xem lịch học Triết học nhóm cuối tuần tại đây

         Ký hiệu nhóm cuối tuần: ML07, ML08

Học viên đăng ký môn học xong, in kết quả đăng ký học phần để kiểm tra lại học phần, nhóm học phần, theo dõi lịch học và để thuận tiện cho việc xác nhận thời gian học tập sau này.

Học viên có nhu cầu học lại học phần chưa đạt phải chỉnh sửa kế hoạch học tập và đăng ký học phần. 

Học viên chú ý đăng ký đúng mã số học phần, mã nhóm học phần dành cho từng ngành, từng khóa ở bảng bên dưới. Khoa Sau đại học sẽ không giải quyết trường hợp học viên xin chuyển nhóm vào cuối học kỳ vì tham gia học khác nhóm học phần đã đăng ký.

Khoa/Viện Ngành
Khoa Công nghệ

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 24

Kỹ thuật điện Khóa 24

Kỹ thuật hóa học Khóa 24

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin Khóa 24

Khoa học máy tính Khóa 24

Khoa Khoa học Tự nhiên

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 24

Toán giải tích Khóa 24

Sinh thái học Khóa 24

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 24

Hóa hữu cơ, Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 24

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam Khóa 24

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản lý tài nguyên và môi tường Khóa 24

Quản lý đất đai Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Khoa học môi trường Khóa 24

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Phát triển nông thôn Khóa 24

Hệ thống nông nghiệp Khóa 24

Viện Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Khóa 24

Khoa Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản Khóa 24

Quản lý nguồn lợi thủy sản Khóa 24

Khoa Sư phạm

Lý luận và PPDH Bộ môn Văn và tiếng Việt Khóa 24

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 24

Khoa Ngoại ngữ

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 24 (Nhóm AV03)

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 24 (Nhóm AV04)

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Pháp Khóa 24

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

Chăn nuôi Khóa 24

Di truyền và chọn giống cây trồng Khóa 24

Thú Y Khóa 24

Khoa học đất Khóa 24

Khoa học cây trồng Khóa 24

Công nghệ thực phẩm Khóa 24

Công nghệ sau thu hoạch Khóa 24

Bảo vệ thực vật Khóa 24

Khoa Kinh tế

Danh sách học phần lớp cuối tuần (Lịch học cập nhật ngày 09/10/2017)

 

 

Khoa/Viện Ngành
Khoa Công nghệ

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 23

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Khóa 24

Kỹ thuật điện Khóa 24

Kỹ thuật hóa học Khóa 23

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 23 (lớp cuối tuần)

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy Khóa 24 (lớp cuối tuần)

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông

Hệ thống thông tin Khóa 23

Khoa học máy tính Khóa 23

Khoa Khoa học Tự nhiên

Vật lý lý thuyết và vật lý toán Khóa 23

Toán giải tích Khóa 23

Sinh thái học Khóa 23

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Khóa 23

Hóa hữu cơ Khóa 23

Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 23

Hóa hữu cơ, Hóa lý thuyết và hóa lý Khóa 24

Khoa Khoa học xã hội và nhân văn

Văn học Việt Nam Khóa 23

Văn học Việt Nam Khóa 24

Khoa Luật

Luật Kinh tế Khóa 23

Luật Kinh tế Khóa 24

Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên

Quản lý tài nguyên và môi trường Khóa 23

Quản ly tài nguyên và môi tường Khóa 24

Quản lý đất đai Khóa 23 (lớp cuối tuần)

Quản lý đất đai Khóa 24 (lớp cuối tuần)

 

Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL

Phát triển nông thôn Khóa 23

Viện Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học Khóa 23

Công nghệ sinh học Khóa 24

Khoa Thủy sản

Nuôi trồng thủy sản Khóa 23

Nuôi trồng thủy sản Khóa 24

Khoa Sư phạm

Lý luận và PPDH Bộ môn văn và tiếng Việt Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn Toán Khóa 24

Khoa Ngoại ngữ

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 23

Lý luận và PPDH Bộ môn tiếng Anh Khóa 24

Khoa Nông nghiệp và sinh học ứng dụng

Di truyền và chọn giống cây trồng Khóa 23

Thú Y Khóa 22

Thú Y Khóa 23

Khoa học đất Khóa 23

Khoa học cây trồng Khóa 23

Khoa học cây trồng Khóa 24

Công nghệ thực phẩm Khóa 23

Bảo vệ thực vật Khóa 23

Bảo vệ thực vật Khóa 24

Khoa Kinh tế

Lớp ngày thường

Lớp ngoài giờ

 

 

 

Tin mới nhất

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

2597407
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
1771
31871
108759
2597407
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x