Thông báo thi kết thúc học phần Triết học đã học trong HK 1 năm học 2016-2017 (Cập nhật danh sách ngày 09/02/2017)

>> Xem chi tiết thông báo

Nếu danh sách dự thi có sai sót, học viên vui lòng liên hệ Văn phòng Khoa Sau đại học từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/02/2017 để điều chỉnh thông tin.

Điện thoại liên hệ: 07103 734 401 hoặc 07103 734 402

Địa chỉ email: ksdh@ctu.edu.vn

>> Xem danh sách phòng thi tại đây cập nhật ngày 09/02/2017

Advertisement