Hướng dẫn viết nội dung bài luận về dự định nghiên cứu

MẪU BÀI LUẬN VỀ DỰ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU

CỦA ỨNG VIÊN NGHIÊN CỨU SINH

(Ứng viên phải dùng mẫu này để viết dự định hướng nghiên cứu)

 

1.      Người thực hiện (tên nghiên cứu sinh)
 
2.      Đơn vị công tác (nếu có)
 
3.      Tên hướng nghiên cứu (không quá 30 từ)
 
4.      Lý do lựa chọn hướng nghiên cứu (viết xúc tích, có tài liệu tham khảo; 800-1.200 từ)
 
5.      Mục tiêu hướng nghiên cứu (nêu ngắn gọn mục tiêu cụ thể của nghiên cứu; 100-120 từ)
 
6.      Định hướng các nội dung nghiên cứu (chỉ nêu tên các nội dung chính của hướng nghiên cứu; 150-200 từ)
 
7.      Địa bàn dự kiến nghiên cứu (chỉ nêu tên các nội dung chính của nghiên cứu)
 
8.      Kế hoạch dự kiến của đề tài nghiên cứu (chỉ liệt kê các mốc thời gian chính)
 
9.      Kế hoạch dự kiến của chương trình học (chỉ liệt kê các mốc thời gian chính)
 
10.  Kinh nghiệm và năng lực của bản thân nghiên cứu sinh (150-200 và kèm theo lý lịch khoa học không quá 2 trang A4 – xem mẫu kèm theo)
 
11.  Dự kiến người hướng dẫn (không quá 2, nếu được thì đề nghị ghi cụ thể tên người hướng dẫn chính)
 
12.  Lý do chọn trường/cơ sở đào tạo (100-120 từ)
 
13.  Kế hoạch sau khi hoàn thành khóa học (80-100 từ)

 

Lưu ý:

1.     Dung lượng viết theo theo hướng dẫn cụ thể của từng phần
2.     Kiểu chữ (font): Times New Roman; cỡ chữ (font size): 12
3.     Dòng đơn (line spacing: 1)