Danh mục các chuyên ngành đào tạo – Tiến sĩ

Bậc Tiến sĩ: 15 chuyên ngành

TT

Mã ngành

Tên ngành

1

62620301

Nuôi trồng thuỷ sản

2

62620110

Khoa học cây trồng

3

62620112

Bảo vệ thực vật

4

62620103

Khoa học đất

5

62620105

Chăn nuôi

6

62420107

Vi sinh vật học

7

62440303

Môi trường đất và nước

8

62620115

Kinh tế nông nghiệp

9

62420201

Công nghệ sinh học

10

65540101

Công nghệ thực phẩm

11

62640102

Bệnh lý học và chữa bệnh vật nuôi

12

62620116

Phát triển nông thôn

13

62340121

Quản trị kinh doanh

14

62850103

Quản lý đất đai

15

62340201

Tài chính ngân hàng