Tên đề tài: “Ảnh hưởng của kali và canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) ở tỉnh Vĩnh long” .  Tác giả: Lê Thị Thanh Hiền, Khóa 2011 đợt 2.  Chuyên ngành: Khoa học cây trồng;  Mã số: 62620110. Nhóm ngành: Nông - Lâm - Ngư nghiệp.  Người hướng dẫn chính: GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ, Trường Đại học Cần Thơ. 1.      Tóm tắt nội dung luận án Đề tài “Ảnh hưởng của kali và canxi trên năng suất, phẩm chất khoai lang Tím Nhật (Ipomoea batatas (L.) Lam) ở tỉnh Vĩnh Long” được thực hiện nhằm (i) Tìm ra hạn chế trong kỹ thuật bón phân của nông dân; Mối quan hệ giữa năng suất củ khoai lang với K, Ca trong đất; (ii) Xác định liều lượng bón K liều cao; Bón Ca cho khoai lang; (iii) Tìm biện pháp xử lý CaCl2 trước và sau thu hoạch để nâng cao năng suất, phẩm chất và kéo dài thời gian bảo quản củ khoai lang Tím Nhật trồng tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Đề tài đã thực hiện điều tra 60 hộ dân về kỹ thuật bón phân; Khảo sát 20 mẫu về K, Ca trong đất; Kts, Cats trong củ, năng suất củ tương ứng và 4 thí nghiệm đã được thực hiện tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long và Trường Đại học Cần Thơ từ năm 2011-2014. Thí nghiệm (TN) bón K gồm 7 nghiệm thức (NT) từ NT1 đến NT5 bón (100 N + 80 P2O5) kg/ha kết hợp 5 liều lượng K (0, 100, 150, 200, 250 kg K2O/ha), NT6 và NT7 bón (250 K2O + 80 P2O5) kg/ha kết hợp với 2 liều lượng N (125 và 187 kg N/ha); TN bón Ca gồm 5 NT đều bón (100 N + 80 P2O5+ 200 K2O) kg/ha kết hợp với 5 liều lượng Ca (0, 100, 200, 300, 400 kg CaO/ha); TN số lần phun CaCl2 gồm 6 NT, các NT đều bón (100 N + 80 P2O5+ 200 K2O) kg/ha, từ NT1 đến NT5 kết hợp với số lần phun CaCl2 0,4% là 0, 1, 2, 3, 4 lần/vụ và NT6 kết hợp bón 200 kg CaO/ha; TN nồng độ và thời gian ngâm CaCl2 gồm 12 NT là 4 nồng độ CaCl2 (0, 1, 3, 5%) kết hợp với 3 thời gian ngâm (20, 40, 60 phút). Kết quả nghiên cứu cho thấy: (i) Số lần bón phân trong vụ khoai lang quá nhiều (phổ biến từ 7-8 lần/vụ). Lượng phân của nông dân bón cho một vụ khoai lang trung bình là (100 N + 80 P2O5 + 100 K2O) kg/ha chưa đủ; Năng suất củ khoai lang và hàm lượng K trong đất có tương quan chặt với hệ số tương quan r=0,87**. Năng suất củ khoai lang và hàm lượng Ca trong đất có tương quan chặt với hệ số tương quan r=0,711**. (ii) Liều lượng bón K liều cao (200 kg K2O/ha); Bón Ca (200 kg CaO/ha); (iii) Ngâm CaCl2 1% trong 20 phút nâng cao năng suất, phẩm chất và kéo dài thời gian bảo quản đến 5 tuần sau thu hoạch so với đối chứng là 3 tuần sau thu hoạch cho khoai lang Tím Nhật trồng tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. 2. Những kết quả mới của luận án           - Trong điều kiện khảo sát đất canh tác khoai lang Tím Nhật ở huyện Bình Tân, tỉnh vĩnh Long, năng suất củ tăng khi K, Catrong đất tăng. - Bón K liều cao cho khoai lang Tím Nhật trồng tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 200 kg K2O/ha làm tăng năng suất, phẩm chất củ (đường tổng số, tinh bột, hàm lượng anthocyanin trong củ), kéo dài thời gian bảo quản thêm 2 tuần so với không bón K (giảm được hao hụt khối lượng và bệnh hại củ). - Bón Ca cho khoai lang Tím Nhật trồng tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long 200 kg CaO/ha cho năng suất củ tăng thêm có hệ số ảnh hưởng ở mức cao, tăng phẩm chất củ (đường tổng số, tinh bột, hàm lượng anthocyanin trong củ), kéo dài thời gian bảo quản thêm 2 tuần so với không bón Ca (giảm được hao hụt khối lượng và bệnh hại củ). - Xử lý củ khoai lang sau thu hoạch bằng CaCl2 1% trong 20 phút kéo dài được thời gian bảo quản thêm 2 tuần so với xử lý nước. 3.Các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn, những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu - Luận án đã bổ sung quy trình kỹ thuật canh tác cho khoai lang Tím Nhật trồng tại huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long bằng cách bón K liều cao, bón Ca giúp nông dân nâng cao hiệu quả sản xuất; bổ sung biện pháp sơ chế giảm tổn thất khoai lang sau thu hoạch góp phần tăng lợi nhuận cho nhà phân phối. - Tiếp tục nghiên cứu thêm về ảnh hưởng của biện pháp cung cấp K, Ca đến sâu bệnh hại ngoài đồng và trên những giống khoai lang khác. - Trong nghiên cứu này chỉ thực hiện ở vụ khoai lang Đông Xuân là vụ có diện tích trồng khoai lang lớn nhất ở tỉnh Vĩnh Long, đề nghị tiếp tục nghiên cứu biện pháp cung cấp K, Ca ở vụ khoai lang Hè-Thu.        Người hướng dẫn                                               Nghiên cứu sinh                  GS.TS. Nguyễn Bảo Vệ                                         Lê Thị Thanh Hiền  

INFORMATION ON RESEARCH RESULTS

 Research title: Effect of potassium and calcium on yield and quality of Japanese Purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) at Vinh Long province.

Major:                   Crop Science;       Code:           62 62 01 10 PhD student:         Le Thi Thanh Hien Instructor:             Prof. Dr. Nguyen Bao Ve Training Facility: Can Tho University 1. Summary The study “Effects of Potassium and Calcium on yield and quality of Japanese Purple sweet potato (Ipomoea batatas (L.) Lam) at Vinh Long province” was carried out to (i) Find out limitations of fertilization technique of farmers; The relationship between sweet potato tubers yield with K and Ca exchange in soil; (ii) To determine high-rate of K, Ca application; (iii) To find out the method of pre-harvest and post-harvest CaCl2 supply for Japanese Purple sweet potato cultivated in Binh Tan district, Vinh Long province. This study investigated 60 farmers about fertilization technique; Surveyed 20 samples of K and Ca exchange in soil and K total, Ca total in tubers, the tubers yield corresponding with 20 fields sampling in early harvest; Four experiments were conducted in Binh Tan district, Vinh Long province and Can Tho University from 2011 to 2014. Experiment: K application consisted of 7 treatments; the first to fifth treatments were applied (100 N + 80 P2O5)kg.ha-1 combined 5 rates of K application (0, 100, 150, 200, 250 kg K2O.ha-1), the last two treatments were applied (250 K2O + 80 P2O5) kg.ha-1 combined with 2 rates of N (125 and 187 kg N ha-1). Experiment: Ca application included 5 treatments which were applied (100 N-80 P2O5- 200 K2O)kg.ha-1 combined with 5 rates of Ca (0, 100, 200, 300 and 400 kg CaO.ha-1). Experiment: CaCl2 spray includes 6 treatments, the first to fifth treatments were applied (100 N -80 P2O5-200 K2O)kg.ha-1 combined with CaCl2 0.4% spray (0, 1, 2, 3 and 4 times/crop). The experiment of immersing time and concentration in CaCl2, including 12 treatments using 10 kg of tubers for each replications; sweet potatoes immersed in CaCl2 solution (0, 1, 3 and 5%) in 20, 40 and 60 minutes. Japanese Purple sweet potatoes were used in the experiment. The study results show that: (i) Japanese Purple sweet potato was commonly cultivated (98.3%). Farmers used fertilizer formula (100 N+80 P2O5+100 K2O)kg.ha-1 and applied 7-8 times/crop. Tuber yield and K exchange concentrations in soil had high correlation (r=0.87**). Tuber yield and Ca exchange in soil had high correlation (r=0,711**). (ii) High rate of K application (200 kg K2O.ha-1); Rate of Ca application (200 kg CaO.ha-1); (iii) Japanese Purple sweet potatoes immersed in CaCl2 1% in 20 minutes increased the tubers yield and quality, lasted 2-week storage time more than control treatment. 2. New findings of the dissertation -  Tubers yield increased when K and Ca exchange in soil increased in the survey of cultivated soil in Binh Tan District, Vinh Long Province; -   High rate of K application (200 kg of K2O.ha-1) to Japanese Purple sweet potatoes cultivated in Binh Tan District, Vinh Long Province increased the tubers yield and quality (sugar content, starch and anthocyanin in tubers), prolonged two more weeks for storage compared with no K application (decreased loss in weight and diseases). -   Rate of Ca application (200 kg CaO.ha-1) to Japanese Purple sweet potatoes cultivated in Binh Tan District, Vinh Long Province increased tubers yield, had high coefficient of influence and also increased tubers quality (sugar content, starch and anthocyanin in tubers), prolonged two more weeks for storage compared with no Ca application (decreased loss in weight and diseases). - Post-harvest, immersion of Ca in CaCl2 1% in 20 minutes lasted 2-week storage time more than water. 3. Practical applicability and the needs for further studies - The study supplemented process of cultivation technique for  Japanese Purple Sweet potatoes cultivated in Binh Tan District, Vinh Long Province by high rate of K application, Ca application. It helps farmers to improve production efficiency; supplement preliminary treatment in order to decrease loss after harvest. It also increases profits for distributor. - Effect of K, Ca supply on pests and other seed potatoes needs to be focused on further studies. - The study was only conducted in winter-spring sweet potato crop which had largest cultivated area of sweet potato in Vinh Long Province. It is recommended to study K and Ca supply in summer-autumn crop.                Instructor                                                PhD student

 

 

    Prof. Dr. Nguyen Bao Ve                                      Le Thi Thanh Hien

>> Xem chi tiết nội dung luận án. 

>> Xem thông tin đăng tải tại Website Bộ giáo dục và Đào tạo.

Thông báo

Số lượt truy cập

037399
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
1358
7632
37243
37399