Tên đề tài: “Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn chịu mặn có khả năng cố định đạm, tổng hợp INDOLE ACETIC ACID trên mô hình canh tác lúa – tôm ở Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang”.

 Tác giả: Nguyễn Anh Huy, Khóa: 2014

  Chuyên ngành: Công nghệ sinh học; Mã số: 62420201. Nhóm ngành: Khoa học sự sống.

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Nguyễn Hữu Hiệp - Trường Đại học Cần Thơ.

  1. Tóm tắt nội dung luận án

Luận án phân lập được 216 dòng vi khuẩn được phân lập từ 65 mẫu đất vùng rễ lúa chịu mặn ở 3 tỉnh Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang trên môi trường Burk không đạm có bổ sung muối 10‰. Tất cả các dòng vi khuẩn được phân lập đều có khả năng cố định đạm và tổng hợp IAA. Ba mươi lăm dòng vi khuẩn vừa có khả năng tổng hợp  vừa tổng hợp IAA với hàm lượng cao được chọn để định danh và khảo nghiệm khả năng cố định đạm và tổng hợp IAA hữu hiệu lên cây lúa LP5. Nhận diện được 20 dòng vi khuẩn thuộc chi Bacillus, 4 dòng thuộc chi Burkholderia, 3 dòng thuộc chi Enterobacter, 3 dòng thuộc chi Geobacillus và 1 dòng thuộc chi Paracocus. Kết quả thí nghiệm cho thấy chủng 1 trong 2 dòng vi khuẩn Burkholderia sp. PL9 và Acinetobacter sp. GH1-1 lên cây lúa LP5 ở đất nhiễm mặn trong mô hình lúa – tôm và bón bổ sung 50%N giúp tiết kiệm 50% phân bón đạm hóa học.

  1. Những đóng góp mới của luận án

Hai trăm mười sáu dòng vi khuẩn chịu mặn đã được phân lập có khả năng cố định đạm và tổng hợp IAA từ đất canh tác theo mô hình lúa – tôm ở Bạc Liêu, Sóc Trăng và Kiên Giang trên môi trường Burk không đạm có bổ sung muối 10‰. Dùng phương pháp Phenol – Nitroprusside để khảo sát khả năng cố định đạm và dùng phương pháp Salkowski để xác định khả năng tổng hợp IAA của vi khuẩn được phân lập. Tuyển chọn được 35 dòng vi khuẩn vừa có khả năng tổng hợp  với hàm lượng vừa tổng hợp IAA với hàm lượng cao để thực hiện định danh và khảo nghiệm khả năng cố định đạm và tổng hợp IAA hữu hiệu lên cây lúa LP5. Kết quả chọn được 4 dòng có hiệu quả cao và khác biệt có ý nghĩa thống kê để tiếp tục khảo nghiệm trên cây lúa trồng trong chậu. Bốn dòng vi khuẩn được chủng lên cây lúa kết hợp với bón các mức đạm, kết quả cho thấy cả 4 dòng vi khuẩn có khả năng cung cấp từ 25 – 50% nhu cầu đạm cho sự sinh trưởng và phát triển của cây lúa LP5 trồng trong chậu. Từ kết quả khảo nghiệm trong chậu, chọn được 2 dòng cho thử nghiệm ngoài đồng, kết quả dòng Burkholderia sp. PL9 và dòng Acinetobacter sp. GH1-1 có khả năng thay thế đến 50% phân đạm hóa học cho cây lúa LP5 trồng trên nền đất nhiễm mặn.

  1. Các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiển, các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Cung cấp nguồn nguyên liệu ban đầu (hai dòng vi khuẩn chịu mặn có khả năng cố định đạm và tổng hợp IAA hữu hiệu cho cây lúa trồng trên nền đất nhiễm mặn, sản xuất lúa – tôm) cho các nghiên cứu tiếp theo. Kết quả mở ra triển vọng sản xuất phân bón vi sinh chịu mặn dùng trên đất sản xuất lúa bị nhiễm mặn, góp phần hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của biến đổi khí hậu.

  1. Brief information of the thesis

The study isolated 216 bacterial strains from rice rhizophere 65 samples of salinity soil in Bac Lieu, Soc Trang and Kien Giang Provinces on Burk free -Nitrogen. All isolates were able to fix protein and IAA synthesis. Thirty-five bacterial strains have the ability to synthesize  and IAA synthesized with high concentrations selected for identification and validation of nitrogen fixation and effective IAA synthesis on LP5 rice. Identified by 20 strains of Bacillus, four species of  Burkholderia, 3 species of  Enterobacter, 3 species of   Geobacillus and 1 species of  Paracocus. The results showed that one of two species of Burkholderia sp. PL9 and Acinetobacter sp. GH1-1 on the rice plant LP5 in salty soils in the rice-shrimp model and supplemented with 50% N to save 50% of chemical fertilizer.

  1. New finding of the thesis
  • Top of Form

In this study, two hundred and sixteen salinity tolerant lines were isolated for nitrogen fixation and IAA synthesis from farmland under the rice-shrimp model in Bac Lieu, Soc Trang and Kien Giang on non-protein Burk add salt 10‰. Use Phenol-Nitroprusside method to investigate nitrogen fixation and Salkowski method to determine the ability of IAA synthesis of isolated bacteria. The selection of 35 strains of bacteria has the ability to synthesize with medium content of IAA with high content to identify and test the ability of nitrogen fixation and effective IAA synthesis on rice LP5. The results showed that the 4 lines were a highly effective and statistically significant difference for further investigation in potted rice. Four strains of bacteria were cultured on rice with nitrogen levels. The results showed that all four bacterial strains were capable of supplying 25-50% of protein required for growth and development of rice. pot. From the results of the pot experiment, two lines were selected for field trials, the Burkholderia sp. PL9 and Acinetobacter sp. GH1-1 is capable of replacing up to 50% of the chemical fertilizer for LP5 grown on saline soils.

  1. Top of Form
  2. Bottom of Form
  3. Application/potential application of the study in a real situation needs for further researches:

Provided the initial source material (two salinity tolerant strains capable of nitrogen fixation and effective IAA synthesis for rice planted on saline soils, rice and shrimp production) for subsequent studies. The result opens the prospect of producing saline-composted microorganisms used on salted soils, contributing to limiting the negative impacts of climate change.

 

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

4471098
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
1983
47596
1983
4471098
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x