TT

Họ

Tên

Giới

Ngày sinh

Nơi sinh

Ngành dự thi

Lý do

đủ điều kiện

1

Khúc Văn

Hậu

Nam

10/02/2000

Vĩnh Long

Bảo vệ thực vật

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

2

Phạm Văn

Lực

Nam

14/7/1999

Hậu Giang

Bảo vệ thực vật

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2023.

3

Quảng Khôi

Ngô

Nam

22/5/2001

Sóc Trăng

Bảo vệ thực vật

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 10/4/2023.

4

Huỳnh Vĩnh 

Phú

Nam

24/8/2001

Tiền Giang

Bảo vệ thực vật

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 1/8/2023.

5

Phạm Nam 

Thuận

Nam

06/6/2001

Tiền Giang

Bảo vệ thực vật

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 31/10/2022.

6

Trần Hữu

Tính

Nam

02/6/2001

Đồng Tháp

Bảo vệ thực vật

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/9/2022.

7

Huỳnh Hửu

Trí

Nam

10/3/2001

Cần Thơ

Bảo vệ thực vật

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

8

Nguyễn Văn

Khuyên

Nam

04/3/2001

Kiên Giang

Bệnh học thủy sản 

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

9

Nguyễn Thị Kim

Ngân

Nữ

06/11/2001

Cần Thơ

Bệnh học thủy sản 

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

10

Nguyễn Hồng

Ngọc

Nữ

09/11/2001

Cà Mau

Bệnh học thủy sản 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/12/2022.

11

Nguyễn Thị Cẩm

Tiên

Nữ

19/10/2001

An Giang

Bệnh học thủy sản 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2022.

12

Trần Thị Ngọc

Huỳnh

Nữ

03/5/1989

Hậu Giang

Chính sách công

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngữ văn Anh, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp ngày 29/1/2016.

13

Phạm Hằng

Ni

Nữ

06/01/2001

Bạc Liêu

Chính sách công

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

14

Nguyễn Trần Mỹ

Hân

Nữ

15/9/2001

Cần Thơ

Công nghệ sinh học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

15

Lê Thị Như

Huỳnh

Nữ

05/02/2000

Cần Thơ 

Công nghệ sinh học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

16

Phạm Như

Huỳnh

Nữ

15/3/2001

Hậu Giang

Công nghệ sinh học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

17

Trần Ngọc Quế

Linh

Nữ

05/4/2001

Vĩnh Long

Công nghệ sinh học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

18

Hoàng Bảo

Ngân

Nữ

17/02/2001

Cần Thơ

Công nghệ sinh học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2023.

19

Trương Ngọc

Thảo

Nữ

30/10/2001

Bến Tre

Công nghệ sinh học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 22/4/2022.

20

Hà Ngọc

Thu

Nữ

12/9/2001

Kiên Giang

Công nghệ sinh học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

21

Nguyễn Viết

Thanh

Nam

17/01/2000

Cần Thơ

Công nghệ thông tin

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

22

Nguyễn Quốc

Toàn

Nam

15/11/2000

Cần Thơ

Công nghệ thông tin

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 17/10/2022.

23

Châu Văn

Đan

Nam

14/02/2001

An Giang

Công nghệ thực phẩm

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/01/2023.

24

Lê Yến

Linh

Nữ

26/3/2001

Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2022.

25

Bùi Thị 

Loan

Nữ

01/01/2001

An Giang

Công nghệ thực phẩm

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2022.

26

Phạm Kim

Ngân

Nữ

01/10/2001

Vĩnh Long

Công nghệ thực phẩm

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 08/5/2023.

27

Lâm Nguyễn Trúc

Quỳnh

Nữ

12/8/2000

Cần Thơ

Công nghệ thực phẩm

Chứng chỉ Anh văn B2, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 27/6/2022.

28

Phan Minh

Trọng

Nam

19/11/2000

Trà Vinh  

Công nghệ thực phẩm

Cambridge English Linguaskill cấp ngày 15/6/2023.

29

Lâm Huỳnh

Như

Nữ

19/3/1998

Cần Thơ

Di truyền và Chọn giống cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/3/2023.

30

Tô Thị Trúc

Tâm

Nữ

12/5/2001

Cần Thơ

Di truyền và Chọn giống cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

31

Nguyễn Văn

Toàn

Nam

06/6/2001

Cà Mau

Di truyền và Chọn giống cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

32

Phạm Lê Đông

Dương

Nam

29/8/2001

Vĩnh Long

Hệ thống thông tin

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

33

Nguyễn Lê Hoàng

Huy

Nam

06/6/2001

An Giang

Hệ thống thông tin

Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 13/7/2023.

34

Lê Thị Hải

Oanh

Nữ

23/4/1999

Đồng Tháp

Hệ thống thông tin

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/7/2023.

35

Mai Quốc

Trường

Nam

22/6/1992

Sóc Trăng

Hệ thống thông tin

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Văn Lang cấp ngày 17/4/2023.

36

Võ Thành

Khang

Nam

19/7/2001

Cần Thơ

Hóa hữu cơ

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/11/2022.

37

Nguyễn Hửu 

Khiêm

Nam

16/5/2001

Hậu Giang

Hóa hữu cơ

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/11/2022.

38

Bùi Minh 

Phúc

Nam

15/01/2000

Cần Thơ

Hóa hữu cơ

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

39

Trần Thanh

Huy

Nam

07/5/2001

Cà Mau

Hóa lý thuyết và Hóa lý

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2023.

40

Dương Hiền

Minh

Nam

22/3/2000

Bạc Liêu

Hóa lý thuyết và Hóa lý

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Trà Vinh cấp ngày 19/7/2023.

41

Huỳnh

Thái

Nam

28/7/2001

Cần Thơ

Hóa lý thuyết và Hóa lý

Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 13/7/2023.

42

Nguyễn Thị Kim

Tho

Nữ

22/5/2001

Vĩnh Long

Hóa lý thuyết và Hóa lý

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/9/2022.

43

Nguyễn Huỳnh Minh

Anh

Nữ

22/3/2001

Sóc Trăng

Khoa học cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 14/02/2022.

44

Phan Chấn

Hiệp

Nam

28/11/2001

Kiên Giang

Khoa học cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 14/02/2022.

45

Nguyễn Thanh

Ngân

Nữ

17/8/2001

Hậu Giang

Khoa học cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/12/2022.

46

Nguyễn Văn

Nghi

Nam

26/7/2001

Cần Thơ

Khoa học cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/9/2022.

47

Lê Thị Thu

Quyên

Nữ

24/3/2001

Cần Thơ

Khoa học cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

48

Nguyễn Tấn

Thành

Nam

24/7/2001

Cà Mau

Khoa học cây trồng

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

49

Lê Thị Ngọc

Thơ

Nữ

23/6/2001

Hậu Giang

Khoa học cây trồng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 31/10/2022.

50

Nguyễn Đức 

Trọng

Nam

16/9/2001

An Giang

Khoa học cây trồng

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

51

Lê Minh

Quang

Nam

31/10/2001

Tiền Giang

Khoa học đất

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

52

Lê Thị Phương

Quyên

Nữ

22/10/2001

Cần Thơ

Khoa học đất

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

53

Nguyễn Hải

Thụy

Nam

21/7/2001

Vĩnh Long

Khoa học đất

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

54

Nguyễn Hữu Anh

Tri

Nam

26/8/1999

Cần Thơ

Khoa học đất

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2023.

55

Trần Quốc

Khang

Nam

21/10/2001

Cần Thơ

Khoa học máy tính

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 27/6/2023.

56

Lê Thiện

Tâm

Nam

09/10/2001

Kiên Giang

Khoa học máy tính

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/9/2022.

57

Trần Tuấn

Minh

Nam

19/01/1993

Vĩnh Long

Khoa học môi trường

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 10/4/2023.

58

Nguyễn Trần Trung

Thành

Nam

13/4/2001

Cần Thơ

Khoa học môi trường

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 14/02/2022.

59

Nguyễn Đức

Duy

Nam

17/11/2001

Cần Thơ

Kinh tế học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

60

Châu Ngọc

Khanh

Nữ

20/3/2001

Sóc Trăng

 

Kinh tế học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/11/2022.

61

Châu Hoài

Nam

Nam

16/01/2001

Sóc Trăng

Kinh tế nông nghiệp

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

62

Nguyễn Thị Duyên

Thúy

Nữ

19/02/2001

Cần Thơ

Kinh tế nông nghiệp

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

63

Nguyễn Thị Kim

Khánh

Nữ

30/4/2001

Hậu Giang

Kỹ thuật cơ khí

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 22/4/2022.

64

Nguyễn Chí

Tâm

Nam

08/02/1992

An Giang

Kỹ thuật cơ khí

Chứng chỉ Tiếng Nhật N3 cấp ngày 30/8/2021.

65

Phan Thanh

Tùng

 

 

Nam

18/8/1979

Vĩnh Long

Kỹ thuật cơ khí

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cửu Long cấp ngày 26/8/2023.

66

Nguyễn Kim

Vàng

Nữ

06/02/2001

Cà Mau

Kỹ thuật cơ khí

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 16/12/2022.

67

Lê Thị Trúc

Đào

Nữ

12/12/2001

Đồng Tháp

Kỹ thuật hóa học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 27/6/2022.

68

Lê Thị Mỹ

Quyên

Nữ

13/5/2001

Trà Vinh

Kỹ thuật hóa học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

69

Lê Trường

Thịnh

Nam

10/4/2001

Hậu Giang

Kỹ thuật hóa học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 09/02/2023.

70

Lê Minh 

Hùng

Nam

27/3/1999

Cần Thơ

Kỹ thuật xây dựng công trình thủy

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2023.

71

Nguyễn Thành 

An

Nam

26/11/2001

Hậu Giang

Luật kinh tế

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

72

Nguyễn Thị Ngọc

Cẩm

Nữ

23/02/2000

Đồng Tháp

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2022.

73

Nguyễn Hoàng

Duy

Nam

28/12/2000

Đồng Tháp

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Trà Vinh cấp ngày 24/10/2022.

74

Phạm Thị Huỳnh

Hương

Nữ

16/12/2001

Cần Thơ

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/12/2022.

75

Nguyễn Dương Phương

Linh

Nữ

19/9/2001

Cà Mau

Luật kinh tế

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

76

Huỳnh Quang

Minh

Nam

02/01/2001

Cần Thơ

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 14/02/2022.

77

Nguyễn Vũ

Minh

Nam

13/6/1999

An Giang

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Hà Nội cấp ngày 05/5/2022

78

Đinh Huỳnh Thái

Ngọc

Nữ

20/01/1983

Cần Thơ

Luật kinh tế

Tốt nghiệp Đại học ngành Anh văn, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 20/02/2006.

79

Trần Mỹ Kim

Ngọc

Nữ

01/6/2001

Cần Thơ

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2022.

80

Vũ Vĩ

Nhân

Nam

11/11/1991

Cần Thơ

Luật kinh tế

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 10/3/2023.

81

Lê Thị Hồng 

Phúc

Nữ

21/4/2001

Kiên Giang

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/11/2022.

82

Đào Phan Kim

Quyên

Nữ

05/12/2001

Hậu Giang

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 27/6/2022.

83

Huỳnh Văn

Tài

Nam

19/3/1999

Cần Thơ

Luật kinh tế

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

84

Phạm Minh

Thi

Nam

17/7/1999

Tiền Giang

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cấp ngày 26/4/2023.

85

Lê Thị

Thọ

Nữ

16/3/1981

Thanh Hóa

Luật kinh tế

Chứng chỉ AV B1, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cấp ngày 07/8/2023.

86

Nguyễn Thị Minh

Thùy

Nữ

27/7/1997

Cần Thơ

Luật kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2022.

87

Phạm Duy

Tính

Nam

03/5/1993

Đồng Tháp

Luật kinh tế

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, Trường Đại học Đồng Tháp cấp ngày 24/4/2023.

88

Đỗ Thị Thu

Nữ

13/9/2001

Tiền Giang

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

89

Đặng Thị

Hậu

Nữ

29/9/2000

Kiên Giang

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Sư phạm TP HCM cấp ngày 24/7/2023.

90

Quách Bảo

Duy

Nam

17/10/2001

Cà Mau

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Chứng chỉ Anh văn B2, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

91

Trương Vi

Khánh

Nam

02/9/2001

Kiên Giang

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

92

Đào Thái 

Nguyên

Nam

20/02/2001

Cần Thơ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

93

Nguyễn Thị Mỹ

Phượng

Nữ

30/8/2001

Cần Thơ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

94

Hồ Thị Bé

Thảo

Nữ

10/5/2001

Cần Thơ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023

95

Lưu Thị Hải

Yến

Nữ

08/01/2001

Cà Mau

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán

Chứng chỉ Anh văn B2, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2022.

96

Nguyễn Thị Thảo

Loan

Nữ

06/5/2001

Cần Thơ

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

97

Nguyễn Ngọc

Sương

Nữ

27/8/2001

Kiên Giang

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

98

Huỳnh Lê Anh

Thư

Nữ

15/4/2001

Bến Tre

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

99

Dương Ngọc 

Bích

Nữ

18/01/2001

Kiên Giang

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ  cấp ngày 07/7/2023.

100

Trần Nam 

Hưng

Nam

03/4/2001

Cần Thơ

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Chứng chỉ Anh văn B2, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2022.

101

Đỗ Nguyễn Như

Ngọc

Nữ

22/10/2001

Bến Tre

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

102

Lý Ngọc 

Thanh

Nữ

06/10/2001

Cần Thơ

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2022.

103

Trần Thị Thanh

Thúy

Nữ

18/6/2001

Cần Thơ

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

104

Ngô Thảo 

Uyên

Nữ

03/11/2000

Trà Vinh  

Lý thuyết xác suất và thống kê toán học

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

105

Nguyễn Thị Mỹ

Á

Nữ

25/9/2001

Cần Thơ

Nuôi trồng thủy sản

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/11/2022.

106

Bùi Huỳnh

Hưởng

Nam

30/4/1999

Đồng Tháp

Nuôi trồng thủy sản

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM cấp ngày 15/9/2022.

107

Hoàng Thị Thu

Nữ

23/3/2001

Cà Mau

Nuôi trồng thủy sản

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 10/4/2023.

 

108

Tạ Vũ Quang

Khải

Nam

24/4/2000

Bạc Liêu  

Nuôi trồng thủy sản

Bằng Tốt nghiệp Đại học Trường Đại học Cần Thơ ngành Nuôi trồng thủy sản (CTTT) cấp ngày 03/02/2023.

109

Võ Thành

Nam

Nam

20/8/2001

Vĩnh Long

Nuôi trồng thủy sản

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 03/10/2022.

110

Vương Minh

Trung

Nam

21/7/2001

Bạc Liêu

Nuôi trồng thủy sản

Anh văn B1, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 01/8/2023.

111

Bùi Nguyễn Phương

Dung

Nữ

01/12/2001

Cà Mau

Quản lý đất đai

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2023.

112

Trần Gia 

Hồng

Nữ

01/6/2001

Kiên Giang

Quản lý đất đai

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

113

Trần Thụy Cẩm

Huỳnh

Nữ

18/8/2001

Cần Thơ

Quản lý đất đai

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2023.

114

Trần Minh 

Khởi

Nam

15/4/1979

Vĩnh Long

Quản lý đất đai

Cambridge English Linguaskill cấp ngày 27/8/2022.

115

Phạm Nhật

Thắng

Nam

20/4/2001

Cần Thơ

Quản lý đất đai

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 08/5/2023.

116

Bùi Nguyễn Lan

Anh

Nữ

24/11/1986

Hậu Giang

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Anh văn, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/7/2014.

117

Lê Trần Gia 

Hân

Nữ

02/11/2001

Vĩnh Long

Quản lý giáo dục

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/11/2022.

118

Nguyễn Thị

Hoa

Nữ

12/8/1989

Thanh Hóa

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 09/8/2023.

119

Trần Minh 

Kha

Nam

19/6/1997

Tiền Giang

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

120

Võ Ngọc

Khen

Nữ

01/01/1996

Cà Mau  

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Tiếng Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 15/7/2019.

121

Ngô Mỹ

Linh

Nữ

22/4/1994

Kiên Giang

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 23/4/2021.

122

Nguyễn Thị Cẩm

Lụa

Nữ

15/02/2001

Cần Thơ

Quản lý giáo dục

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 31/10/2022.

123

Nguyễn Kim

Ngân

Nữ

10/10/1983

Cần Thơ

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/9/2019.

124

Trương Khánh

Nguyên

Nữ

27/4/2000

Cần Thơ

Quản lý giáo dục

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

125

Huỳnh Thị Kiều

Oanh

Nữ

15/7/1988

Sóc Trăng

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm tiếng Anh, Trường Đại học Đồng Tháp cấp ngày 18/11/2015.

126

Nguyễn Phượng

Oanh

Nữ

15/10/2001

Bạc Liêu

Quản lý giáo dục

Chứng chỉ Anh văn B2, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/9/2022.

127

Phan Đặng Thuận

Phát

Nam

15/6/1996

Vĩnh long

Quản lý giáo dục

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/10/2022.

128

Nguyễn Ngọc Kim

Phúc

Nữ

19/9/1973

Tiền Giang

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp đại học ngành Sư phạm Anh văn, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 15/3/1995.

129

Phạm Thị Mỹ

Phúc

Nữ

21/6/1981

Tiền Giang

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Đà Nẵng cấp ngày 16/5/2023.

130

Lê Minh 

Sang

Nam

16/12/1999

Cà Mau

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn Ngữ Nhật, Trường Đại học FPT cấp ngày 24/02/2021.

131

Bùi Thị Thanh

Tâm

Nữ

13/8/2000

Cần Thơ

Quản lý giáo dục

Chứng chỉ Anh văn B2, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 26/8/2022.

132

Đỗ Tạ Mạnh

Tiền

Nam

18/6/1999

Kiêng Giang

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Kiên Giang cấp ngày 21/7/2021.

133

Lê Trần Quang

Trọng

Nam

01/01/1995

Cà Mau 

Quản lý giáo dục

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn Ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/3/2022.

134

Nguyễn Huỳnh Phương

Anh

Nữ

21/12/2001

Cần Thơ

Quản lý kinh tế 

HSK 3 thi ngày 21/8/2022.

135

Nguyễn Ngọc Lan

Anh

Nữ

02/8/2001

Cần Thơ

Quản lý kinh tế 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 10/4/2023.

136

Trương Khải

Hoàn

Nam

08/5/1997

Cần Thơ

Quản lý kinh tế 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

137

Lý Kim

Hoàng

Nữ

07/4/2001

Hậu Giang

Quản lý kinh tế 

Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Pháp, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

138

Phan Hoàng Việt

Khoa

Nam

30/3/1992

Vĩnh Long

Quản lý kinh tế 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/3/2023.

139

Võ Thị Xuân 

Mai

Nữ

15/02/1984

Đồng Tháp

Quản lý kinh tế

Tốt nghiệp Đại học ngành Sư phạm Anh văn, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 15/8/2006.

140

Ngô Bé

Nữ

11/01/1996

Cà Mau

Quản lý kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Nam Cần Thơ cấp ngày 29/7/2023.

141

Lục Thanh  

Nhạc

Nam

10/3/1999

Sóc Trăng

Quản lý kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B2, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 10/4/2023.

142

Huỳnh Ngọc

Nử

Nữ

26/3/1994

Cà Mau

Quản lý kinh tế

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tây Đô cấp ngày 07/9/2017.

143

Phan Thị Trương

Quyên

Nữ

23/8/2001

Hậu Giang

Quản lý kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/3/2023.

144

Lê Phú

Tân

Nam

04/9/2001

Đồng Tháp

Quản lý kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/01/2023.

145

Nguyễn Đại

Thành

Nam

17/02/2001

Bạc Liêu

Quản lý kinh tế

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

146

Nguyễn Anh

Thư

Nữ

18/9/21991

Bạc Liêu

Quản lý kinh tế

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/8/2023.

147

Nguyễn Minh

Thư

Nữ

13/11/1999

Cần Thơ

Quản lý kinh tế

IELTS 7.0 Cấp ngày 21/02/2023.

148

Trần Gia

Hân

Nữ

21/10/2001

Cần Thơ

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 27/6/2022.

149

Dương Khánh

Nhi

Nữ

21/9/2001

Kiên Giang

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

150

Nguyễn Thị Ngọc

Tâm

Nữ

16/9/2000

Vĩnh Long

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

151

Nguyễn Lê Khánh

Vy

Nữ

14/11/2001

An Giang

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 27/6/2022.

152

Nguyễn Thị Tường 

Vy

Nữ

18/10/2001

Bạc Liêu

Quản lý tài nguyên và môi trường 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 08/5/2023.

153

Huỳnh Thị Việt

Anh

Nữ

13/4/1988

Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 08/5/2023.

154

Nguyễn Thị Bích

Giang

Nữ

26/3/1990

Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 17/9/2020.

155

Nguyễn Hoàng

Huy

Nam

28/4/1999

Đồng Tháp

Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Trà Vinh cấp ngày 19/5/2023.

156

Nguyễn Thị Trân

Nữ

21/9/2001

Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2022.

157

Trần Hoàng

Nam

Nam

16/5/1989

Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường đại học Cần Thơ cấp ngày 03/7/2023.

158

Lâm Hồng

Ngọc

Nữ

12/10/2000

Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường đại học Cần Thơ cấp ngày 06/6/2023.

159

Trần Quí Kim

Ngọc

Nữ

17/4/2001

Cần Thơ

Quản trị kinh doanh

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

160

Ngô Hữu 

Thoại

Nam

20/12/1993

Bạc Liêu

Quản trị kinh doanh

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 09/6/2023.

161

Trần Ngọc

Anh

Nữ

09/10/2001

Cà Mau

Sinh thái học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 30/9/2022.

162

Võ Thị Thảo

Lam

Nữ

16/4/2001

Cần Thơ

Sinh thái học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/12/2022.

163

Phan Thị Mỹ

Ái

Nữ

04/9/2001

Sóc Trăng

Tài chính – Ngân hàng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 16/12/2022.

164

Nguyễn Đặng Quỳnh

Anh

Nữ

05/8/2001

Cần Thơ  

Tài chính – Ngân hàng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/02/2023.

165

Huỳnh Thị

Mi

Nữ

27/9/2001

Cà Mau  

Tài chính – Ngân hàng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 03/7/2023.

166

Nguyễn Thái Phi

Thông

Nam

09/4/2001

Cần Thơ

Tài chính – Ngân hàng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 09/02/2023.

167

Phạm Quốc 

Việt

Nam

28/01/2002

Kiên Giang

Tài chính – Ngân hàng

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2023.

168

Nguyễn Thăng

Long

Nam

11/10/2000

Cà Mau

Thú y

 

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 27/6/2022.

169

Nguyễn Hữu

Nhiệm

Nam

25/6/1998

Vĩnh Long

Thú y

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 25/11/2022.

170

Lương Thị Thảo

Tâm

Nữ

14/4/2001

Tiền Giang

Toán giải tích

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2022.

171

Nguyễn Thị Cẩm

Tiên

Nữ

14/3/2001

Cần Thơ

Toán giải tích

Trình độ Tiếng Anh: tương đương bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 07/7/2023.

172

Đặng Lê Anh

Trường

Nam

09/7/2001

Cần Thơ

Toán giải tích

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/12/2022.

173

Trần Mai

Anh

Nữ

04/7/2000

Vĩnh Long

Văn học Việt Nam

HSK 3, thi ngày 09/4/2022.

174

Hồ Trọng

Huy

Nam

07/10/1996

Tiền Giang

Văn học Việt Nam

Tốt nghiệp Đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Đà Nẵng cấp ngày 16/6/2022.

175

Nguyễn Thị Hoàng 

Huyên

Nữ

05/02/2000

An Giang

Văn học Việt Nam

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 22/4/2022.

176

Nguyễn Mỹ 

Ngọc

Nữ

19/12/2001

Cà Mau

Văn học Việt Nam

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2023.

177

Nguyễn Thị Huỳnh

Nha

Nữ

26/5/2001

Bạc Liêu

Văn học Việt Nam

Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 14/7/2023.

178

Trần Phước

Sang

Nam

07/4/1985

An Giang

Văn học Việt Nam

Tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học Tài chính – Marketing cấp ngày 25/5/2023.

179

Trần Kim

Thoại

Nữ

15/8/2001

Vĩnh Long

Văn học Việt Nam

Chứng chỉ HSK3 thi ngày 11/3/2023.

180

Phan Nguyễn Thanh

Tân

Nam

02/8/2001

Cần Thơ

Văn học Việt Nam

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 01/8/2022.

181

Nguyễn Thị Trúc

Linh

Nữ

07/12/1994

Vĩnh Long

Vi sinh vật học

Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 14/7/2023.

182

Bùi Minh

Sang

Nam

22/3/2000

Kiên Giang

Vi sinh vật học

Chứng chỉ Anh văn B1, Trường Đại học Cần Thơ cấp ngày 19/5/2023.

 

 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

13102131
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
26828
115850
436365
13102131
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x