TT hoten thi sinh tên dot Ngành thi manganh Thời gian bảo vệ đề cương (26/6/2022 - 03/7/2022) Địa điểm bảo vệ đề cương
1 Nguyễn Thị Thùy Trang 1 Bảo vệ thực vật 9620112 8h00 ngày 03/7/2022 Hội trường 007/ Khoa Nông nghiệp
2 Võ Tấn Khang 1 Công nghệ sinh học 9420211 14h00 ngày 29/6/2022 Phòng 103, Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học
3 Nguyễn Ngọc Trang Thùy 1 Công nghệ sinh học 9420211 14h00 ngày 29/6/2022 Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ sinh học
4 Phạm Bảo  Nguyên  1 Công nghệ thực phẩm  9540101 9h00 ngày 02/7/2022 Phòng E003/KNN
5 Lương Hoàng Hướng 1 Hệ thống thông tin 9480104 13h30 ngày 30/06/2022 Khoa CNTT và Truyền thông
6 Võ Tuyết Ngân 1 Hệ thống thông tin 9480104 13h30 ngày 30/06/2022 Khoa CNTT và Truyền thông
7 Nguyễn Võ Thông Thái 1 Hệ thống thông tin 9480104 13h30 ngày 30/06/2022 Khoa CNTT và Truyền thông
8 Võ Trí Thức 1 Hệ thống thông tin 9480104 13h30 ngày 30/06/2022 Khoa CNTT và Truyền thông
9 Tạ Thanh Hồng 1 Hóa hữu cơ 9440114 8h00 ngày 01/7/2022  Phòng chuyên đề Khoa Khoa KHTN
10 Nguyễn Thị Như Ý 1 Hóa hữu cơ 9440114 8h00 ngày 30/6/2022  Phòng Chuyên đề Khoa Khoa KHTN
11 Nguyễn Hoàng Anh  1 Khoa học cây trồng 9620110 8h00 ngày 27/6/2022 Hội trường 007/ Khoa Nông nghiệp
12 Phạm Vũ Khương  Duy  1 Khoa học cây trồng 9620110 8h00 ngày 27/6/2022 Hội trường 007/ Khoa Nông nghiệp
13 Phạm Văn Trọng  Tính  1 Khoa học cây trồng 9620110 8h00 ngày 27/6/2022 Hội trường 007/ Khoa Nông nghiệp
14 Trần Lê Trung Chánh 1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 8h00 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Công nghệ
15 Lâm Minh Dũng 1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 8h45 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Công nghệ
16 Trần Minh Nhật 1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 9h30 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Công nghệ
17 Nguyễn Vạn Quốc 1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 9520216 10h15 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Công nghệ
18 Phạm Lan  Anh  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
19 Huỳnh Thanh  Bình 1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 13h30 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
20 Nguyễn Thị Niên  Hoa  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
21 Huỳnh Hồng  Huyền  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
22 Đào Phong  Lâm  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
23 Võ Thị Diễm  My 1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 13h30 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
24 Lý Thị Trà  My  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 13h30 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
25 Nguyễn Thị Bích  Nhi 1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
26 Lý Thị Bích  Phượng 1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
27 Đặng Anh  Phương  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 13h30 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
28 Lê Minh  Thư 1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 13h30 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
29 Tất Thiên  Thư 1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
30 Lê Công  Tuấn  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 13h30 ngày 01/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
31 Đinh Cao Tường 1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 8h00 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
32 Cao Hoàng  Yến  1 Lý luận và phương pháp giảng dạy bộ môn Tiếng Anh  9140111 13h30 ngày 02/7/2022 Phòng họp Khoa Ngoại ngữ, Khu I Trường Đại học Cần Thơ
33 Nguyễn Thị Bạch  Kim  1 Môi trường đất và nước 9440303 8h00 ngày 02/7/2022 Hội trường 1, Khoa Môi trường và Tài nguyên và thiên nhiên
34 Nguyễn Xuân Lan 1 Môi trường đất và nước 9440303 8h00 ngày 02/7/2022 Hội trường 1, Khoa Môi trường và Tài nguyên và thiên nhiên
35 Nguyễn Trường Thành 1 Môi trường đất và nước 9440303 8h00 ngày 02/7/2022 Hội trường 1, Khoa Môi trường và Tài nguyên và thiên nhiên
36 Nguyễn Nguyễn  Du  1 Nuôi trồng thủy sản 9620301 13h30 ngày 01/7/2022 Khoa Thủy sản
37 Nguyễn Kim Kha 1 Nuôi trồng thủy sản 9620301 8h00 ngày 01/7/2022 Khoa Thủy sản
38 Trần Thị Yên 1 Nuôi trồng thủy sản 9620301 8h00 ngày 01/7/2022 Khoa Thủy sản
39 Phạm Anh  Du  1 Phát triển nông thôn 9620116 14h00 ngày 30/6/2022 Hội trường 2, Viện NC PT ĐBSCL
40 Nguyễn Văn Mỹ 1 Phát triển nông thôn 9620116 14h00 ngày 30/6/2022 Hội trường 2, Viện NC PT ĐBSCL
41 Quách Kim Phượng 1 Phát triển nông thôn 9620116 14h00 ngày 30/6/2022 Hội trường 2, Viện NC PT ĐBSCL
42 Phạm Hoài Nhân 1 Quản lý đất đai 9850103 10h00 ngày 02/7/2022 Phòng 108/MTN, Khoa Môi trường và TNTN
43 Phạm Trường An 1 Quản trị kinh doanh 9340101 13h30 ngày 01/7/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế
44 Trần Thị Diệu 1 Quản trị kinh doanh 9340101 15h00 ngày 01/7/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế
45 Bùi Thị Mỹ Hạnh 1 Quản trị kinh doanh 9340101 8h30 ngày 30/6/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế
46 Huỳnh Nhựt Phương  1 Quản trị kinh doanh 9340101 7h00 ngày 30/6/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế
47 Nguyễn Văn Tài 1 Quản trị kinh doanh 9340101 10h00 ngày 30/6/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế
48 Nguyễn Hải Quỳnh Trâm 1 Quản trị kinh doanh 9340101 16h30 ngày 01/7/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế
49 Phạm Xuân Quỳnh 1 Tài chính - Ngân hàng 9340201 14h00 ngày 30/6/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế
50 Nguyễn Phước Tài 1 Tài chính - Ngân hàng 9340201 15h30 ngày 30/6/2022 Phòng họp 2, Khoa Kinh tế

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

8710206
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
3452
59677
176728
8710206
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x