Tên đề tài: “Nghiên cứu tác động của công nghệ thông tin đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp tại thành phố Cần Thơ”.

 Tác giả: Nguyễn Trung Nhân, Khóa: 2014

 Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

 Người hướng dẫn chính: PGS.TS Lưu Thanh Đức Hải, Trường Đại học Cần Thơ

  1. Tóm tắt nội dung luận án

Luận án xác định mức độ tác động của công nghệ thông tin (CNTT) đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh (NLCT) của DN. Thông qua số liệu điều tra 350 DN trên địa bàn thành phố Cần Thơ; đối tượng trả lời phiếu điều tra thuộc các vị trí Ban Giám Đốc, Kế toán trưởng, Lãnh đạo các phòng ban, đây là các đối tượng đều am hiểu về hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD) của DN và chịu trách nhiệm về kết quả hoạt động SXKD của DN. Ngoài ra,phương pháp phân tích hệ số Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), phân tích nhân tố khẳng định (CFA) và mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) được sử dụng trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy tác động CNTT đến 06 yếu tố cấu thành NLCT của DN, đó là Năng lực định hướng thị trường, Năng lực huy động vốn, Năng lực marketing,Năng lực tổ chức quản lý, Năng lực huy động nguồn lực, Năng lực quan hệ xã hội. Qua các phân tích, đo lường bằng các công cụ nêu trên tác giả đưa ra các kết luận và hàm ý quản trị nhằm khẳng định các giả thuyết và đề xuất các hàm ý quản trị nhằm đẩy mạnh ứng dụng CNTT nâng cao NLCT của DN tại TPCT.

  1. Những kết quả mới của luận án:

- Từ trước đến nay ai cũng đánh giá được ích lợi của việc đầu tư, ứng dụng CNTT trong tổ chức, DN. Tuy nhiên, chưa có một nghiên cứu nào thấu đáo, đầy đủ nhằm định lượng được những ích lợi mà CNTT đem đến cho DN.

- Hàng năm, các Bộ, Ngành và tổ chức nghề nghiệp có các nghiên cứu, đánh giá và đưa ra những nhận xét một cách riêng lẻ về tác động của CNTT đến hiệu quả hoạt động của một tổ chức, phần lớn là khu vực công. Trong luận án này,  trên cơ sở kế thừa cơ sở lý thuyết và các nghiên cứu thực tiễn về DN, về CNTT,…tác giả đã thực hiện luận án nghiên cứu về tác động của CNTT đến các yếu tố cấu thành NLCT của DN, bằng các yếu tố định lượng và trong phạm vi của TP. Cần Thơ.

- Do chưa có một công trình nghiên cứu ở các cấp độ khác nhau liên quan về tác động CNTT đến nâng cao NLCT của DN, nên tác giả đã phải nghiên cứu rất nhiều tài liệu của nước ngoài, tham khảo ý kiến chuyên gia và giáo viên hướng dẫn để định hình hướng nghiên cứu chủ yếu của luận án là nghiên cứu tác động của CNTT đến các yếu tố cấu thành NLCT của DN tại TPCT.

- Luận án xây dựng các thang đo đánh giá được mức độ tác động của CNTT đến từng yếu tố cấu thành NLCT của các DN. Nghiên cứu này có thể giúp ích cho các DN trong việc thúc đẩy hoạt động và nâng cao NLCT của DN. Các cơ quan Nhà nước có thể dựa vào đó để xây dựng các chính sách phù hợp nhằm thúc đẩy ứng dụng CNTT trong DN. Đây là một nội dung mới mà chưa có nghiên cứu nào đã thực hiện trước đây ở Việt Nam.

  1. Các ứng dụng/khả năng ứng dụng trong thực tiễn, các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

Nghiên cứu đã tiến hành kiểm định các thang đo: sự tác động của CNTT đến các yếu tố cấu thành NLCT của DN và thang đo NLCT của DN, dựa trên 05 kiểm định gồm: Kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha; phân tích nhân tố khám phá EFA và phân tích nhân tố khẳng định CFA, kiểm định giá trị phân biệt bằng SEM và kiểm định ước lượng mô hình bằng Bootstrap. Với các kết quả sau khi phân tích như trên chúng ta đã tìm thấy được những giá trị phù hợp, có ý nghĩa phân tích và chấp nhận được.

Tất cả các yếu tố thành phần đều tác động đến NLCT của DN, trong đó phải kể đến yếu tố Quan hệ xã hội và Năng lực huy động nguồn lực tác động mạnh nhất đến NLCT. Điều này được giải thích hiện nay, các DN trên địa bàn thành phố ứng dụng CNTT chủ yếu là đầu tư vào hệ thống hạ tầng mạng, các phần mềm quản lý nguồn lực, thiết kế các website bán hàng, các hình thức giao dịch với khách hàng, đối tác, DN khác và tham gia các dịch vụ công với các cơ quan Nhà nước.

Có 02 yếu tố Định hướng thị trườngNăng lực tổ chức quản lý có quan hệ nghịch chiều đến NLCT của DN; đều này cũng hoàn toàn phù hợp khi thành phố Cần Thơ chỉ mới bước đầu ứng dụng CNTT trong hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, khi các DN bắt đầu đầu tư việc ứng dụng CNTT nhằm nâng cao năng lực marketing và năng lực tổ chức quản lý thì nguồn vốn của DN không được tập trung để đầu tư sản xuất kinh doanh, mà đa phần các DN tại TPCT đều là DN vừa và nhỏ; đây cũng chính là độ trễ nếu DN đầu tư việc ứng dụng CNTT vào các yếu tố này. Bên cạnh đó, trong nghiên cứu này chủ yếu sử dụng các số liệu khảo sát mang tính thời điểm (thời điểm khảo sát), chưa tiến hành khảo sát tại nhiều thời điểm khác nhau (độ trễ) nên chưa đánh giá được kết quả đầu tư cho CNTT, chính vì vậy các đối tượng điều tra trả lời trung thực là chưa đánh giá được hiệu quả cho việc đầu tư hai yêu tố nêu trên trong ngắn hạn. Đây cũng là một hạn chế của đề tài cần được quan tâm nếu có điều kiện điều tra trong dài hạn và theo chu kỳ thì kết quả có thể sẽ khác hơn.

Kết quả nghiên cứu phù hợp với thực trạng việc ứng dụng CNTT trong các DN trên địa bàn TPCT hiện nay.

Trong phạm vi nghiên cứu, luận án không tránh khỏi những hạn chế nhất định, do đó, tác giả xin đề xuất một số định hướng nghiên cứu tiếp theo từ kết quả nghiên cứu và những hạn chế đã nêu của luận án như sau:

-  Nghiên cứu sự tác động của CNTT đến các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh của các DN hoạt động xuất nhập khẩu.

- Nghiên cứu sự tác động của việc ứng dụng tiếp thị điện tử đến năng lực cạnh tranh của DN.

- Nghiên cứu mối quan hệ của việc ứng dụng CNTT trong DN và ứng dụng CNTT trong các cơ quan nhà nước nhằm nâng cao chỉ số CPI của thành phố Cần Thơ.

  1. Summary of the content:

The thesis determines the impact of information technology (IT) on the components of the competitive capability of enterprises. A data was examined in 350 companies located in Can Tho city; the target people answering the questionnaires belong to the Board of Directors, Chief Accountant, Department Leaders, who are knowledgeable and responsible for their business and production activities. In addition, Cronbach’s Alpha coefficient analysis method, exploratory factor analysis (EFA), confirmatory factor analysis (CFA), and structural equation modeling (SEM) was used in the study. The results showed that the impact of IT on 06 factors constituting the competitive capability of enterprises is market-oriented capacity, capital mobilization capacity, marketing capacity, organization management capacity, resource mobilization capacity, and social relations capacity. Regarding the analysis and measurement by the aforementioned tools, the author suggests the management conclusions and implications which confirm the hypotheses and propose management implications to promote IT application in order to enhance the competitive capability of enterprises in Can Tho City.

  1. New contribution of the research:

So far, everyone has appreciated the benefits of investing and applying IT in organizations and enterprises. However, there have not had thorough and complete research to quantify the benefits that IT brings to businesses yet.

Every year, the Ministries, industries, and professional organizations have many types of research, evaluate and make individual comments on the impact of IT on the organization's performance, mostly in the public sector. In this thesis, based on the basis of inheriting theoretical and practical studies about enterprises, IT, etc., the author has implemented a study about the impact of IT on the elements of the competitive capability of enterprises via using quantitative factors and within Can Tho City.

Because there has never had any researches before with different levels related to the impact of IT on improving the competitive capability of enterprises, the author has to consult a lot of international documents, experts and instructors’ viewpoint to determine the main direction of this thesis which is the impact of IT on the constituent elements of competitive competence of enterprises in Can Tho City.

The study sets up the scales which can evaluate the impact of IT on each element in the competitive capability of enterprises. This research is able to help many companies promote their operation and improve their competitive capability. Based on that, Government agencies can gain suitable policies to promote IT applications using in business. This is new content that has never been researched before in Vietnam.

  1. Applications / practical applications, a limitation that needs further study:

The study has conducted the scales testing of the IT’s impact on the elements of competitive competence of enterprises and this scale is based on 05 tests including Testing reliability of Cronbach’s Alpha; EFA Exploratory factor analysis and CFA Confirmatory factor analysis, SEM structural equation modeling and model estimation test by Bootstrap. Regarding to the results getting from the analysis above, we have found the appropriate values which are significant analysis and acceptable.

All the components have an impact on the competitive capability of the enterprise, especially the Social Relationship and Capacity of resources Mobilizationwhich have the strongest influences on the competitive capability. Today, many companies located in Can Tho City apply IT mainly in network infrastructure, resources management software, design sales websites, transaction forms with customers, partners, other companies, and participating in public services with Government agencies.

Market orientation and organization management capacity have the opposite relationship within the competitive capability of enterprises. This is a perfectly suitable situation because Can Tho City has just beginning to apply IT in its business and production activities. When companies start to invest in the IT application to enhance their marketing and organizational capacity, the capital is not concentrated on production and business. Moreover, most of the enterprises in Can Tho City have a small and medium scale and this is a delay if companies invest in the IT application in these factors. Besides, this study mainly uses the timely data (at the survey time), does not conduct the surveys at many different times (latency), so the results could not assess IT investment. Therefore, the respondents answered honestly that they can not evaluate the efficiency of investing two factors above in the short term. This is a limitation of this subject that should be considered. The results may be different if having conditions to investigate in the long term and in a cycle.

A result is appropriate for the current situation of IT applications in enterprises in Can Tho City.

Within the scope, this thesis cannot avoid the certain limitations so the author would like to suggest some further directions based on the results and the limitations mentioned in this study as below:

To research the impact of IT on the components creating the competitiveness in import-export activities of many enterprises.

To research the impact of the electronic marketing application on the competitiveness of enterprises.

To research the relationship of IT application in enterprises and Government agencies in order to raise the CPI index in Can Tho city.

 

 

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập bậc cao học Trường Đại học Cần Thơ

Số lượt truy cập

7541219
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
4009
31712
160054
7541219
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x