Tên đề tài: “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch Phú Quốc”.

Tác giả: Phan Văn PhùngKhóa: 2014

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh; Mã số: 62340102; Nhóm ngành: Kinh doanh và quản lý

Người hướng dẫn chính: PGS.TS. Lê Nguyên Đoan Khôi  - Trường Đại học Cần Thơ.

  1. Tóm tắt nội dung luận án

Đề tài nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch thành phố Phú Quốc. Nội dung chính của luận án tập trung vào bốn mục tiêu: (1) Phân tích thực trạng phát triển du lịch thành phố Phú Quốc; (2) Tổng quan về lý ‎thuyết phát triển du lịch và căn cứ xây dựng thang đo các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch tại thành phố Phú Quốc; (3) Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch ở thành phố Phú Quốc; (4) Hàm ý chính sách phát triển du lịch ở thành phố Phú Quốc.

Luận án tổng hợp và phân tích các tài liệu thứ cấp có liên quan đến thực trạng phát triển du lịch. Cụ thể, dữ liệu thứ cấp được thu thập từ các nguồn sau: các báo cáo thống kê hàng năm của Sở Du lịch Kiên Giang; số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang, Ủy ban nhân dân thành phố Phú Quốc, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Du lịch Kiên Giang, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công thương, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Kiên Giang. Bên cạnh đó, luận án còn thu thập dữ liệu với số phiếu quan sát đạt điều kiện sử dụng cho phân tích, bao gồm: 416 du khách và 158 doanh nghiệp du lịch. Để phân tích dữ liệu, các phương pháp phân tích được sử dụng, bao gồm: (1) Kiểm định độ tin cậy thang đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha; (2) Phân tích nhân tố khám phá (EFA); (3) Phân tích nhân tố khẳng định (CFA); (4) Phân tích hồi qui tuyến tính đa biến; (5) Phân tích cấu trúc tuyến tính (SEM) và (6) phân tích cấu trúc đa nhóm. Kết quả nghiên cứu của luận án thể hiện qua các điểm chính như sau:

Luận án đã xây dựng được khung nghiên cứu lý thuyết với 18 tiêu chuẩn và 67 tiêu chí đánh giá sự phát triển du lịch ở thành phố Phú Quốc. Từ phía cầu, luận án xác lập được 2 nhân tố ảnh hưởng đến phát triển du lịch ở thành phố Phú Quốc, đó là: hình ảnh điểm đến và sự hài lòng về chất lượng dịch vụ (09 tiêu chí: Môi trường xã hội và Cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch; Nguồn lực tự nhiên và văn hóa; Nguồn lực tự nhiên và văn hóa; Sự thích thú của điểm đến; Sự tin cậy điểm đến; Khả năng đáp ứng điểm đến; Năng lực phục vụ điểm đến; Sự đồng cảm điểm đến; Phương tiện hữu hình); Từ phía cung, luận án xác lập 1 nhân tố ảnh hưởng đến đến phát triển du lịch ở thành phố Phú Quốc là năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch (05 tiêu chí: thương hiệu, marketing, nguồn vốn, công nghệ, nguồn nhân lực).

Nghiên cứu đã cho thấy, ngành du lịch thành phố Phú Quốc có sự tăng trưởng nhanh trong giai đoạn 2015 - 2020, kết quả này tương xứng với tiềm năng và lợi thế hiện có của thành phố Phú Quốc. Các nhân tố ảnh hưởng đến hình ảnh điểm đến du lịch thành phố Phú Quốc, bao gồm: Nguồn lực tự nhiên và văn hóa; Sự thích thú của điểm đến; Môi trường xã hội. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng về chất lượng dịch vụ, bao gồm: Phương tiện hữu hình; Sự tin cậy của điểm đến; Khả năng đáp ứng của điểm đến; Năng lực phục vụ điểm đến; Sự đồng cảm của điểm đến. Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của điểm đến, bao gồm: thương hiệu, marketing, nguồn vốn, công nghệ, nguồn nhân lực. Luận án đã đề xuất một số hàm ý chính sách nhằm phát triển du lịch thành phố Phú Quốc, bao gồm: (1) Nâng cao hình ảnh điểm đến; (2) Nâng cao sự hài lòng về chất lượng dịch vụ; (3) Nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch.

Từ khoá: Hình ảnh điểm đến, sự hài lòng, năng lực cạnh tranh, phát triển du lịch

  1. Những kết quả mới của luận án

Thứ nhất, về nội dung nghiên cứu, mô hình nghiên cứu được đánh giá trên 2 đối tượng: đối tượng cung (Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch) và đối tượng cầu (Khách du lịch). Các nghiên cứu trước đây chủ yếu đánh giá thông qua cầu du lịch từ khách du lịch, do đó chưa khái quát được cân đối cung - cầu.

Thứ hai, về phương pháp thực hiện, các nghiên cứu trước đây chủ yếu đánh giá từ một khía cạnh ảnh hưởng đến phát triển du lịch. Do đó, phương pháp được sử dụng phổ biến là hồi quy tuyến tính đa biến. Luận án này sử dụng mô hình cấu trúc tuyến tính (SEM) để xem xét mối quan hệ giữa phát triển du lịch và các yếu tố ảnh hưởng.

Thứ ba, thành phố Phú Quốc là một điểm du lịch nổi tiếng của Việt Nam, đặc biệt với tài nguyên du lịch biển đảo. Chưa có nhiều nghiên cứu sâu về các nhân tố tác động đến phát triển du lịch Phú Quốc, đặc biệt là du lịch biển đảo. Chính vì thế, đây là một mô hình nghiên cứu mới với đặc trưng là du lịch biển đảo.

  1. Các ứng dụng trong thực tiễn, các vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu là tài liệu khoa học hữu ích, đóng góp cho các nhà nghiên cứu, cơ quan quản lý Nhà nước, các doanh nghiệp du lịch, Hiệp hội Du lịch Đồng bằng sông Cửu Long, Hội Du lịch tỉnh Kiên Giang. Kết quả nghiên cứu sẽ góp phần nâng cao được năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch tại thành phố Phú Quốc, cải thiện hình ảnh điểm đến du lịch Phú Quốc, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch thành phố Phú Quốc, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu du lịch của du khách trong nước và quốc tế.

Vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu:

Các nghiên cứu tiếp theo có thể mở rộng thêm các thành tố mới, cấu thành năng lực cạnh tranh của điểm đến, sự phát triển du lịch của điểm đến, thể hiện đầy đủ nội dung các nhân tố ảnh hưởng phát triển du lịch của một điểm đến.

  1. Dissertation abstract

Research of impact factors on Phu Quoc City’s tourism development. The dissertation focuses on four objectives: (1) Analyze the current situation of tourism development in Phu Quoc city; (2) Provide a theoretical framework of tourism development and rationale for building a scale of factors affecting tourism development in Phu Quoc city; (3) Evaluate factors affecting tourism development in Phu Quoc city; (4) Policy implications for tourism development in Phu Quoc city.

The dissertation synthesizes and analyzes secondary documents related to the current situation of tourism development. Specifically secondary data is collected from the following sources: annual reports and statistics of Kien Giang Department of Tourism; Kien Giang Statistical Office, Phu Quoc city People's Committee; Kien Giang Tourism Investment Promotion Center; Management Board of Phu Quoc city island economic zone, statistics of the Department of Planning & Investment, statistics of the Department of Industry & Trade, Kien Giang Business Association. Besides, the dissertation also collects data via 416 questionnaire responses that meet the conditions to be used for the analysis, including 416 tourists and 158 tourism businesses. To analyze the data, analysis methods have been employed, including (1) Cronbach's Alpha test; (2) Exploratory Factor Analysis (EFA); (3) Confirmatory factor analysis (CFA); (4) Structural equation modeling (SEM), and (5) multigroup structural analysis. The research findings are shown through the following main points:

A theoretical research framework has also been built for the dissertation with 18 standards and 67 criteria to evaluate tourism development in Phu Quoc city. From demand side, 2 factors affecting tourism development in Phu Quoc city have been identified: destination image and service quality satisfaction (09 criteria, including Social environment, Tourism infrastructure; Natural and cultural resources; Delight of the destination; Reliability of the destination; Responsiveness of the destination; Service capabilities of the destination; Empathy of the destination; Tangible means of the destination). From the supply side, one factor affecting tourism development in Phu Quoc city has been established, which is the competitiveness of the tourist destination (05 criteria, including brand, marketing, funding, technology, human resources).

Based on such, the findings show that the tourism Phu Quoc city has developed rapidly during the period of 2015 - 2020, showing that the results are commensurate with the potential and existing advantages of Phu Quoc city. Factors affecting the image of a tourist destination in Phu Quoc city include: Natural and cultural resources; Delight of the destination; Social environment. Factors affecting service quality satisfaction include: Tangible means; Reliability of the destination; Responsiveness of the destination; Service capabilities of the destination; Empathy of the destination. Factors affecting the competitiveness of the destination include: brand, marketing, funding, technology, human resources). The dissertation has proposed a number of policy implications to develop tourism in Phu Quoc city, including: (1) Enhance the destination image; (2) Improve service quality and satisfaction; (3) Improve the destination competitiveness.

Key words: Destination image, Satisfaction, Competitiveness, Tourism development

  1. New elements of the dissertation

First, research contents and research model cover two subjects: supply-side (tourism service providers) and demand-side (tourists). Previous studies mainly assessed through demands from tourists and hence, have not been able to generalize supply patterns.

Second, in terms of implementation methods, previous studies mainly evaluated from the perspective of impacts on tourism development. Therefore, the most commonly used method is multiple linear regression. This dissertation uses Structural Equation Modeling (SEM) to examine the relationship between tourism development and influencing factors.

Third, Phu Quoc City is a famous tourist destination of Vietnam, especially featured by coastal and marine tourism. However, there have not been many in-depth studies on the factors affecting Phu Quoc tourism development, especially coastal and marine tourism. This model represents a new research model dedicated to coastal and marine tourism.

  1. Practical applications and issues that need further research

The research findings represent some significant contributions to researchers, state management agencies, tourism businesses, Mekong Delta Tourism Association, Kien Giang tourism business associations, among others. The research findings will contribute to improving the competitiveness of service providers in Phu Quoc city, enhancing destination image, increasing service quality, and meeting the increasing tourism needs of domestic and international tourists.

Issues that need further research:

Further studies can be expanded by studying new elements that constitute the destination's competitiveness and tourism development, thereby capturing more comprehensively the factors affecting tourism development in Phu Quoc city.

 

 

 

Thời gian phát VB/CC/CN

Hướng dẫn nhập Kế hoạch học tập cho HVCH

Số lượt truy cập

8520778
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tổng số lượt truy cập
2253
35199
165343
8520778
Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x